LGBT Asylum søger igen frivillige // LGBT Asylum are seeking volunteers again

[see english below]

pride17

Vi søger lige nu både kontaktpersoner, frivillige til Refugees-gruppen og kompetencer til eventplanlægning. Vi søger frivillige både i Aarhus og i København, og holder opstart løbende som vi får ansøgninger.

Frivillige til vores refugee-gruppe

Gruppen giver fællesskab for LGBT-flygtninge der har fået asyl i Danmark, arrangerer halvårlige refugee-camps, hjælper og støtter hinanden. Vores medlemmer kommer hele verden – og har både LGB og T og alt det imellem og ved siden af. Vi mangler frivillige, som kan understøtte fællesskabet og være med til at skabe rammerne for inkluderende og deltagende aktiviteter og samvær. Vi hjælper hinanden med at finde en plads i Danmark, fx finde venner og fællesskaber, måske et sted bo, et job eller studie. Vi hjælper hinanden, når man er ensom eller har det svært – og når det går rigtigt godt og man har lyst til at dele sine succeser med andre. Vi hjælper også hinanden med kontakt til kommuner, jobcentre og myndigheder – og så hænger vi ud og griner en hel masse! Vi vil gerne styrke fællesskabet med flere aktiviteter både i København og Aarhus, det kunne være tema-møder, samtalegrupper, spilleaftener, fredagsøl eller helt andre aktiviteter, som du og vi kunne have lyst til at lave.

Frivillige kontaktpersoner

LGBT-personer er en overset gruppe, der oplever særlige udfordringer i asylsystemet. Derfor har vi brug for kontaktpersoner! Vi arbejder ud fra den tilgang, at asylaktivisten (det kalder vi asylansøgere) i udgangspunktet har ansvaret og initiativet. Kontaktpersoner guider og støtter vedkommende.

Som kontaktperson følger du en eller flere asylaktivister i deres vej gennem det danske asylsystem. Dette arbejde har både en sagsmæssig og en social side. Sagsmæssigt indebærer det blandt andet, at du informerer asylaktivisten om asylsystemet, forbereder asylaktivisten til interviews med myndighederne, hjælper med sagsarbejdet ved fx at indhente baggrundsoplysninger fra oprindelseslandet; henviser asylaktivisten til den rette person/organisation/myndighed, fx sundhedspersonale, asylcenter, Dansk Flygtningehjælp, advokat. Du er derudover det sociale link mellem asylaktivisten og LGBT Asylum. En af opgaverne er derfor at videregive informationer om arrangementer såsom lørdagsmøder, Pride, demonstrationer m.m. og sørge for at planlægge transport.

Frivillige til eventplanlægning

Man skal til at starte med engagere sig enten i refugee-gruppen eller som kontaktperson for at være med i LGBT Asylum, men vi søger lige nu folk som desuden har interesse og gerne erfaring indenfor planlægning af events.

Vi holder månedlige lørdagsmøder med skiftende temaer, for alle vores medlemmer. Temaerne kan være alt fra seksuel sundhed til sport, mental sundhed, religion fra et LGBT-perspektiv, multireligious holiday-hygge med lipsync-konkurrence og alt muligt andet. Derudover deltager vi selvfølgelig i Pride, både i København og i Aarhus – også her skal vores deltagelse planlægges. Vi er typisk omkring 50-60 personer til et event, og vi plejer at slutte med en fælles middag og festlig hygge.

Alle vores events planlægges i tæt samarbejde med asylaktivister, flygtninge og kontaktpersoner i gruppen. Det er derfor en central del af vores event-planlægning at inddrage medlemmer og frivillige i LGBT Asylum og lave deltagende/samskabende aktiviteter før og under eventene.

Som frivillig, uanset i hvilken del af foreningen, lægger vi stor vægt på, at du:

 • kan tage ansvar og forpligte dig til at være tilknyttet gruppen i en længerevarende periode
 • har primært fokus på asylaktivisternes behov og interesser
 • er villig til at sætte dig grundigt ind i arbejdet, herunder komme til lørdagsmøder, kontaktpersonsmøder, supervision og halvårsmøde. I gennemsnit 2-3 møder pr. måned.
 • deltager i LGBT Asylums uddannelsesforløb
 • har tid og lyst til arbejdet, herunder tid til perioder med intensivt arbejde
 • har erfaringer på egen krop med at falde inden for LGBTQ+ (hvilket betyder, at heteroseksuelle cis-personer ikke kan blive kontaktpersoner i LGBT Asylum)
 • taler engelsk
 • besidder basale IT-kundskaber.

Send en motiveret ansøgning til info@lgbtasylum.dk med angivelse af, hvilke områder du ønsker at engagere dig i (man må gerne indgå i flere). Skriv gerne til os inden 1. marts, hvis muligt.

 

LGBT Asylum are seeking volunteers again

Right now, we are looking for contact persons for the asylum group, volunteers for the refugee group, and for people who are trained in or interested in planning and making events for our members. We are looking for volunteers in both Aarhus and Copenhagen, and we will host introduction and training meetings as we get the applications from potential new volunteers.

Volunteers for our refugee group

The LGBT Refugees group is an empowering community for LGBT refugees, who recently have received asylum in Denmark. The group organizes a refugees’ weekend camp every half year, and we help, guide and support each other. Our members come from all over the world, and they are both LGB and T – and everything in between and besides that. We are missing more volunteers, who can help build and support the community and be part of creating the frames for inclusive and participating activities and friendships. We help each other to find a place to stand in Denmark, that be finding friends and communities, maybe a place to live, a job or something to study. We help each other, when one feels lonely and have hard times – and we share the joys, when things are going the right way, and one wants to share that happiness with likeminded friends. We also help each other to contact municipalities, job centres and other authorities – and then we hang out and laugh a lot! We want to strengthen the community with more activities both in Aarhus and Copenhagen. That could be thematic meetings, basis groups, game nights, Friday nights out, or completely different activities, which you and we could have fun in doing. In order to be a volunteer in LGBT Refugees, you do not need to speak Danish, but it is ok, if you do!

Volunteer contact persons for the asylum group

LGBT persons is an overseen group, who are having special challenges in the asylum system. That is why we need contact persons. As contact persons, we always start with the assumption that the asylum activist (which is our name for an asylum seeker) has the responsibility and initiative. Contact persons guides and supports the asylum activist in his or her way.

As contact person you will follow one or more asylum activists in their way through the Danish asylum system. This work is both in relation to the person’s legal case at the authorities and in relation to the social life as a newly arrived LGBT person in the Danish asylum system. In relation to the legal case work, among other things, you inform the asylum activist about the system and her/his rights and responsibilities, you prepare the asylum activist for the interviews with different Danish authorities, and you help preparing the case by e.g. gathering back ground information about the legal and social situation for LGBT people in the country of origin. You will probably also guide the asylum activist to get the right help or guidance from persons/organizations/authorities, that could be health authorities, asylum centers, Danish Refugee Help, lawyers and so on. Beside the legal case work, you will also function as the social link between the asylum activist and LGBT Asylum, and, thus, one of the tasks is to pass on information about social events like Saturday meetings (that is our monthly social meetings), Prides, demonstrations and so on. And it will be you, who arrange transport for the asylum activist to come to these events.

Volunteers for planning and making events

To be part of LGBT Asylum, you must be part of either the refugees group or the asylum group as contact person. But we are looking for people who besides doing that have an interest in (and maybe even experience in) planning and making events where you help people to actively participate in organizing and doing the event.

Once a month, we have Saturday meetings with different themes for all our members. The themes vary from sexual health to sport games, mental wellbeing, religion for LGBTs, multi-religious holiday parties with lipsync competitions and everything else. Beside these monthly meetings in Aarhus and Copenhagen, we of course join both Aarhus and Copenhagen Pride. These ecnets also need to be planned and organized. Typically, we are 50-60 persons to an event, and most times we end the event with a shared dinner and maybe some drinks and a night out.

All our events are planned and organized in close corporation with asylum activists, refugees and contact persons in the group. Therefore it is an essential part of our planning and making of event to make participatory and co-creating activities before and during the events.

As a volunteer, no matter what part of LGBT Asylum you are in, we prefer that you:

 • can take on a responsibility and commit to the group for a longer period
 • keep the interests and needs of asylum activists and refugees at your heart no matter what
 • that you are willing to be trained in the work, including coming to our Saturday meetings, refugees and/or contact persons meetings, supervisions and half years meetings. In average, it is 2-3 meetings a month.
 • that you will participate in the introductory training and continue to learn about new regulations and laws
 • that you have time and energy for the work, including some periods of more intensive work loads.
 • have experiences on your own body about being LGBTQ+ person (this means, that straight cis-persons cannot be volunteers in LGBT Asylum)
 • speak English to some degree
 • can use a computer

Please send a motivated letter to info@lgbtasylum.dk. Include in the letter what parts and areas you prefer to volunteer within (you can of course be part of many). Please write us by 1 March at the latest, if possible.